Intro-ok-label PDF Afdrukken

 

Screen_shot_2012-04-05_at_09.34.51

Het Intro-OK-label is er om aan te geven welke evenementen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het label wordt enkel uitgereikt aan organisaties die daadwerkelijk inspanningen leveren om de toegankelijkheid van hun event te verbeteren. Als jij als bezoeker aanwezig was op zo'n evenement, en toch problemen vaststelde, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@intro-events.be.

 

Artikel 1 - Wie komt in aanmerking?

Het Intro-OK-label wordt toegekend aan evenementen waarvan de organisator(en) samen met Intro vzw extra inspanningen leveren om hun evenement toegankelijk te maken voor bezoekers met een handicap.

Het label wordt voorafgaand aan het evenement toegekend, wanneer duidelijk is dat aan de basisvoorwaarden van toegankelijkheid zal worden voldaan.

Artikel 2 - de basisvoorwaarden van toegankelijkheid

Er zijn 6 basisvoorwaarden voor toegankelijkheid. Daarbij is de logische implementatie van de faciliteiten een algemene vereiste. Zo is het bijvoorbeeld niet voldoende een toegankelijk toilet te voorzien, maar moet dit toilet ook vlot bereikbaar zijn, duidelijk gesignaliseerd zijn...

De basisvoorwaarden van toegankelijkheid zijn:

 

 • De verspreiding van informatie over de toegankelijkheidsinspanningen, met minimaal een duidelijke vermelding op de website of een duidelijke folder (indien het evenement niet over een eigen website beschikt). Daarnaast voorziet de organisator ook een contactpunt waar personen met een handicap voor het evenement terecht kunnen met hun vragen (telefoonnummer, e-mailadres...) en een contactpunt waar personen met een handicap tijdens het evenement vragen kunnen stellen (duidelijke en goed gesignaleerde infobalie, stewards...).
 • Een voorbehouden parking voor mensen met een handicap dichtbij de ingang van het evenement en een parking in de onmiddellijke omgeving van de camping, indien er kampeerfaciliteiten worden aangeboden (ook wanneer deze camping niet exclusief voor personen met een handicap bedoeld is).
 • Alle publiekslocaties op het evenement zijn voor alle bezoekers bereikbaar. Is dat niet mogelijk, dan staat dit duidelijk opgenomen in de communicatie over het evenement.
 • Specifieke maatregelen om de zichtbaarheid te garanderen voor rolstoelgebruikers, mensen met een beperkte mobiliteit, personen met een kleine gestalte (dwerggroei, achondroplasie, dyschondroplasie) en slechtzienden die in het bezit zijn van een witte stok of die een attest kunnen voorleggen van een visuele handicap van minimum 60%, opgemaakt door een specialist oogheelkunde of door een officiële instantie.
 • Toegankelijk sanitair voor personen met een handicap.
 • Assistentiehonden die als dusdanig herkenbaar zijn (jasje, beugel of speciale riem) worden toegelaten. Indien gewenst kan de organisator de eigenaar van de assistentiehond vragen om een attest voor te leggen. Deze regel geldt ook voor assistentiehonden in opleiding. 

Bovenstaande richtlijnen zijn een noodzakelijke voorwaarde indien men in aanmerking wil komen voor het Intro-OK-label.
Gezien haar bijzondere opdracht kan Intro vzw het zich niet veroorloven geassocieerd te worden met ontoegankelijke evenementen. Indien blijkt dat het evenement in de praktijk niet beantwoordde aan de basisvoorwaarden (en dus niet toegankelijk was), dan kan dit evenement het jaar nadien het Intro-OK-label niet dragen.

Artikel 3 - ondersteuning door Intro vzw

Een bijkomende voorwaarde om het label te dragen is de ondersteuning door Intro vzw. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

 • een korte doorlichting van de geplande inspanningen
 • een nazicht van de communicatie over de toegankelijkheid van het evenement
 • uitgebreid toegankelijkheidsadvies
 • de bekendmaking van je toegankelijkheidsinspanningen op de website van Intro vzw en op Uit in Vlaanderen
 • het opvolgen van de vragen van personen met een handicap over de toegankelijkheid van je evenement
 • een doorlichting van de toegankelijkheidsinspanningen tijdens het evenement
 • het opvolgen van de realisatie van de toegankelijkheidsinspanningen op het evenement
 • Intro-vrijwilligers die informatie en ondersteuning aanbieden aan bezoekers met een handicap en toezien op een correct gebruik van de faciliteiten
 • specifieke voorzieningen zoals een ringleiding
 • de algemene coördinatie van de toegankelijkheidsinspanningen
 • een uitgebreide evaluatie en advies voor komende edities
 • ...

De kostprijs van de ondersteuning wordt bepaald op basis van de ingeschatte tijdsinvestering.

Er is een aanbod op maat van evenementen van eender welke omvang. Heb je geen nood aan een uitgebreide Intro-dienstverlening? Volstaat eenvoudig advies, een beperkte opvolging en ondersteuning door Intro vzw bij de communicatie over de toegankelijkheid van je evenement? Ook dan hebben we voor jou een aangepast voorstel. Vraag vrijblijvend een offerte op!

Artikel 4 - Screening

Tijdens het evenement wordt door Intro vzw een rapport opgemaakt waarin de toegankelijkheidsinspanningen worden geregistreerd. Dit rapport kan ter plaatse worden ingezien door de organisator. De evaluatiepunten worden na afloop van het evenement schriftelijk meegedeeld aan de betrokken organisatoren en dit ten laatste 2 maanden na de screening.

De organisator voorziet hiervoor toegang tot het evenement voor minstens 2 personen.

Artikel 5 - Hoe aanvragen?

Organisatoren moeten minstens 6 weken vóór aanvang van het evenement het inschrijvingsformulier indienen. Evenementen die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september, dienen in te schrijven voor 20 mei. Indien er 2 weken na inschrijving geen reactie komt, gelieve dan te mailen naar evenementen@intro-events.be.

Hoe sneller je inschrijft voor het label, hoe meer aandacht Intro vzw kan besteden aan de communicatie over de toegankelijkheid van je evenement.

Artikel 6 - Promotie

Intro vzw promoot evenementen die het Intro-OK-label dragen via verschillende communicatiekanalen.

Alle evenementen die dit label dragen worden opgenomen op de website van Intro vzw. Indien het evenement door de organisator ook op Uit in Vlaanderen wordt gecommuniceerd, dan wordt het door Intro vzw in deze database van Cultuurnet Vlaanderen getagd als toegankelijk.

Alle organisaties die zich voor dit label inschrijven, verlenen hun uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming voor de informatieverspreiding over deze toegankelijkheidsinspanningen.

Artikel 7 - Voorwaarden

Elke organisator die een samenwerking met Intro vzw aangaat, verbindt zich ertoe:

 • Intro vzw toe te staan 2 spandoeken met het Intro-logo op te hangen (of hiervoor een gelijkwaardig communicatie-alternatief te voorzien)
 • Intro vzw te vermelden bij alle informatie over de toegankelijkheid van het evenement.
 • Een parkeerplaats dichtbij de ingang van het festival te voorzien voor de Intro-medewerker of -vrijwilliger die het festival komt screenen.
 • Gratis toegang te verlenen gedurende de volledige periode van het evenement aan minstens 2 personen van Intro vzw.

Artikel 8 - Privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stelt Intro vzw de deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, door Intro vzw enkel verwerkt en aangewend zullen worden in het kader van dit initiatief.

Artikel 9 - Tot slot

Deelname aan deze oproep impliceert dat onderhevig reglement en alle clausules uit dit reglement zonder voorbehoud worden aanvaard.